ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್. ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಫೆಲೋಷಿಪ್ ೨೦೧೮ – ಪ್ರಕಟಣೆ

ನೀನಾಸಮ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್. ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಫೆಲೋಷಿಪ್ ನ ೨೦೧೮ರ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಬಂದ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮೂರು ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯು ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಫೆಲೋಷಿಪ್ ಕೊಡುವುದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ:

೧. ನಂದಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಹಡಗಲಿ

೨. ಮಂಜುನಾಥ ಎಚ್., ಕಾಸರಗೋಡು

BCS Iyengar Fellowship 2018: Announcement

A committee of three people has gone through all the applications received for the 2108 issue of the BCS Iyengar Fellowship, which is being administered by Ninasam Pratishthana, and after a detailed scrutiny and discussion, it has decided to award the fellowships to the following candidates:

1. Nandakumar Kattimani, Hadagali

2. Manjunatha H., Kasaragodu